เสี้ยววินาทีนั้นมีค่านัก

1110011151263456

ชีวิตคนเรานั้น ใน

1 ปี มีอดีต ปัจจุบัน อนาคต
1 เดือน ยังมี อดีต ปัจจุบัน อนาคต
1 วัน นั้นยังมี อดีต ปัจจุบัน อนาคต
1ชั่วโมง ยังมี อดีต ปัจจุบัน อนาคต
1นาที ยังมี อดีต ปัจจุบัน อนาคต
1วินาที ยังมี อดีต ปัจจุบัน อนาคต
แต่ 1 เสี้ยววินาทีนั้นมีเพียงปัจจุบันหรือความจริงเสมอ

ทุกชีวิตอยู่เพียงแค่เสี้ยววินาที หากอยากรู้ว่าอายุยืนกี่ปีก็ดูที่เสี้ยววินาทีนั้นหรือปัจจุบัน นั่นคือความจริงแท้แน่นอน ทุกก้าวย่าง ทุกอิริยาบถ ให้กำหนดรู้ รู้อะไรหนอ รู้ตามความเป็นไป รู้ตามความไหวนิ่งของกายกับจิต รู้ตามปัจจุบัน เมื่อก้าวย่างก็ย่างหนอ เมื่อจิตคิดก็คิดหนอ เมื่อปวดก็ปวดหนอ รู้อยู่อย่างนั้น รู้ทันอารมณ์ ทุกข์ สุข เฉย ๆ ให้กำหนด กำหนดลดกำหนัดตัดวงจรหยุด โลภ โกรธ หลง

เมื่อโลภ โกรธ หลง ไม่มี กามตัณหา ภาวตัณหา วิภาวตัณหา ก็ไม่เกิด ภพ ภูมิ ชาติ ชรา มรณะ ก็ย่อมไม่บังเกิดเช่นกัน
กายพร้อม วาจาพร้อม ใจพร้อม ศีลบริสุทธิ สติยึดครอง ร่องเรือปัญญา เทียบท่าอริยชน พ้นแดนทุกขวัฏฏสงสาร สู่นิพพานแดนสุขสงบว่างโล่งโปร่งเย็น

Comments are closed.