มโนธรรม

มโนธรรม

5546456

หัวใจต้นไม้คือดิน หัวใจมุนินคือธรรม
หัวใจพระคือความอดทน หัวใจคนคือความขยัน
ส่วนหัวใจของฉัน คือพระรัตนตรัย
อันมีพระพุทธผู้สูงล้ำ พระธรรมผู้สูงส่ง
พระอริยสงฆ์ ผู้ว่างโล่งโปร่งเย็น

Comments are closed.